DAROWIZNA MIĘDZY CUDZOZIEMCAMI – CZY PODLEGA PODATKOWI OD SPADKÓW I DAROWIZN W POLSCE ?

W polskim porządku prawnym, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, tytułem dziedziczenia,  darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Jednak obszarem podatku od spadków i darowizn objęte są także rzeczy znajdujące się ZA GRANICĄ lub prawa majątkowe wykonywane ZA GRANICĄ. Dotyczy to sytuacji, gdy nabywca tych rzeczy lub praw był w momencie otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce (art. 2 ustawy).  Oznacza to,  iż nawet w wypadku zawarcia umowy darowizny pomiędzy dwoma cudzoziemcami, której przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą, istnieje możliwość objęcia takiej czynności obszarem podatku od spadków i darowizn w Polsce. Jeżeli obdarowany będzie miał w momencie tej czynności miejsce stałego pobytu w Polsce, jest zobligowany dopełnić wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu. 

Podatkowi nie podlega:

nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Darowizna środków pieniężnych podlega ponadto ZWOLNIENIU podatkowemu, przy spełnieniu warunków:

  1. Kwota darowizny pieniężnej nie przekracza 9.637,00 złotych od jednego darczyńcy lub 19.274,00 złotych od wielu darczyńców, i
  2. Kwota powyższa zostanie przeznaczona w ciągu 12 miesięcy na wkład mieszkaniowy, nabycie lokalu mieszkalnego lub spłatę kredytu mieszkaniowego. 

lub:

  • Darowizna pieniężna przekracza powyższe kwoty z pkt 1 i 2, a otrzymuje ją małżonek zstępny (dziecko, wnuk), wstępny (rodzic, dziadek), rodzeństwo, pasierb i dokona zgłoszenia tego faktu w ciągu 6 miesięcy oraz udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

ZGŁOSZENIE faktu otrzymania darowizny musi nastąpić na formularzu SD – Z2 urzędowi skarbowemu właściwemu dla aktualnego miejsca zamieszkania nabywcy (obdarowanego). 

WYJĄTEK-> nie trzeba dokonywać zgłoszenia do urzędu,  gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Jeżeli nabycie darowizny następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części. Oznacza to, iż każda kolejna darowizna musi być osobno zgłaszana. 

Odrębną sprawą jest zaś ZEZNANIE PODATKOWE, które wedle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn należy złożyć w terminie 1 miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. Zeznanie podatkowe składamy w tym wypadku na formularzu ZD-S3.

Należy jednak pamiętać,  aby złożyć także formularz ZD-S2 który daje nam podstawę do ZWOLENIENIA PODATKOWEGO w wypadku darowizny pieniężnej.

Podziel się...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email