adwokat

Aleksandra Sompolińska

kancelaria  adwokacka

aleksandra sompolinska

W 2006r. ukończyłam studia dzienne na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: Prawo).  Od 2011r. wykonuję zawód Adwokata przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Po zdobyciu wieloletniego doświadczenia w dużej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, rozpoczęłam prowadzenie własnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku.  Jako prawnik pracuję od 2006 roku, niezbędną praktykę zdobyłam zaś podczas odbywania aplikacji adwokackiej, w trakcie której obsługiwałam głownie spółki handlowe świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, handlowego, karnego i karnoskarbowego.

Moja działalność zawodowa jako adwokata skupia się przede wszystkim na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek, karnego , praw autorskich i własności intelektualnej. Wcześniejsza praktyka zawodowa pozwoliła wyspecjalizować mi się w dziedzinach, o które ociera się działalność podmiotów gospodarczych. W ramach swojej indywidualnej praktyki zajmuję się również doradztwem prawnym firm start’upowych i z branży IT.

adwokat

Aleksandra Sompolińska

W 2006r. ukończyłam studia dzienne na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: Prawo).  Od 2011r. wykonuję zawód Adwokata przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Po zdobyciu wieloletniego doświadczenia w dużej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, rozpoczęłam prowadzenie własnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku.  Jako prawnik pracuję od 2006 roku, niezbędną praktykę zdobyłam zaś podczas odbywania aplikacji adwokackiej, w trakcie której obsługiwałam głownie spółki handlowe świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, handlowego, karnego i karnoskarbowego.

Moja działalność zawodowa jako adwokata skupia się przede wszystkim na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek, karnego , praw autorskich i własności intelektualnej. Wcześniejsza praktyka zawodowa pozwoliła wyspecjalizować mi się w dziedzinach, o które ociera się działalność podmiotów gospodarczych. W ramach swojej indywidualnej praktyki zajmuję się również doradztwem prawnym firm start’upowych i z branży IT.

adwokat

Aleksandra Sompolińska

aleksandra sompolinska

SPRAWY CYWILNE W SZEROKIM ZAKRESIE

Oferuję pomoc prawną w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego.  Obejmuje ona spory cywilne pomiędzy osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Prawo cywilne obejmuje praktycznie każdy obszar naszego życia, w tym zdrowie, rodzinę, małżeństwo, dom, pracę, usługi, biznes, zakup rzeczy, sprzedaż rzeczy, dobra osobiste tj. dobre imię, cześć, godność, prywatność. Sprawy cywilne, w których oferuję pomoc to między innymi:

 • sprawy o zapłatę
 • naruszenie dóbr osobistych
 • naruszenie posiadania i prawa własności
 • niewykonania zobowiązań z tytułu umowy
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego
 • sprawy o rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty
 • podział majątku
 • negocjowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • prawa konsumenta i niedozwolone klauzule umowne
 • sprawy z tytułu umów zawartych z deweloperem

 

Procedura cywilna jest jedną z najbardziej skomplikowanych i obwarowana jest znacznymi rygorami formalnymi. Aktualne zmiany przepisów postępowania cywilnego spowodowały, iż pozew w sprawie cywilnej musi spełniać szczególne warunki formalne, jak również dotyczące doręczeń, a plan rozprawy, który sporządzany jest z udziałem stron i ma znaczący wpływ na przebieg całego  procesu. W związku z tym, iż koszty sądowe procesu cywilnego są wysokie, warto korzystać z pomocy profesjonalnej, by uniknąć błędów, które mogą wpłynąć na wynik naszej sprawy.

BIZNES, PROCESY GOSPODARCZE, SPRAWY SPÓŁEK

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców z branży handlowej, IT, budowlanej, kosmetycznej, medycznej, wydawniczej, jak również na rzecz start-upów. Pomoc prawna Kancelarii skierowana jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jak również spółek handlowych. Zapewnienie firmie obsługi prawnej pozwala przewidzieć pewne sytuacje mające znaczenie prawne, a co za tym idzie, uniknąć szkody i odpowiedzialności finansowej, cywilnoprawnej, karnoprawnej i skarbowej. Tego rodzaju pomoc prawna ma zwykle charakter kompleksowy, z uwagi na to, że przedsiębiorca w swojej działalności dotyka wielu obszarów prawa. Wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy zgłaszają się do prawnika już po zawarciu istotnej dla nich umowy, bądź po otrzymaniu wyroku nakazującego zapłatę.

Dlatego też, korzystna z punktu widzenia prowadzenia firmy jest pomoc adwokata, która w pełni zabezpieczy jej aktualne i przyszłe interesy, oraz pozwoli uniknąć błędów, które mogą skutkować szkodą finansową. Obsługa prawna firm w Trójmieście i Świnoujściu to jeden z filarów działalności Kancelarii.

Polega ona przede wszystkim na:

 • Negocjowaniu warunków umów cywilnoprawnych,
 • Redagowaniu treści umów, aneksów do umów, regulaminów współpracy,
 • Pomocy prawnej w postępowaniu przetargowym, w tym opracowywaniu treści umów i innych dokumentów, analizie prawnej warunków przetargu, a także sporządzaniu opinii z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Kontroli i opiniowaniu właściwego wykonywania umów i przestrzegania jej warunków przez kontrahentów,
 • Zakładaniu spółek, przekształcaniu spółke, upadłości i likwidacji spółek,
 • Doradztwie prawnym w bieżącej działalności firmy oraz ochronie praw i interesów przedsiębiorcy w stosunkach cywilnoprawnych, a także przed urzędami, organami i sądami,
 • Pilnowaniu terminów urzędowych i sądowych, prowadzeniu korespondencji sądowej i urzędowej w sprawach mających znaczenie prawne,
 • Reprezentowaniu przedsiębiorcy przed sądami, urzędami i organami na terenie całego kraju,
 • Pozasądowe i sądowe rozwiązywanie sporów z kontrahentami,
 • Windykacja należności od dłużników przedsiębiorcy.

REPREZENTUJĘ PRODUCENTÓW, TWÓRCÓW,

LUDZI KULTURY I SZTUKI

W ramach wykonywanego zawodu adwokata ściśle współpracuję z  osobami i podmiotami, które zajmują się tworzeniem, produkcją, sztuką.  Są to zarówno indywidualni twórcy, jak również dziennikarze, wydawnictwa, galerie, fundacje, firmy produkcyjne. 

Moimi klientami w tym obszarze byli  m.in.:

Sztuka Wyboru w Gdańsku

Kulturar Sp. z o.o.

Jednostka Kultury Sp. z o.o.

Gdańskie Targi Książki

Noyau Sp. z o.o.

Wszyscy świadomi i znający swoją wartość twórcy, producenci lub osoby je reprezentujące chcą zabezpieczać swoją markę, know-how, szeroko pojęte interesy. Chcą wiedzieć w jakiej formie prawnej prowadzić swoją działalność, co jest najlepsze na danym etapie funkcjonowania, jakie zagrożenia wiążą się z wprowadzeniem na rynek swoich dzieł, produktów. W swojej twórczej działalności możesz potrzebować pomocy prawnej w takich sprawach jak:

 • wybór formy prawnej działalności (działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z .o.o., spółka komandytowa);
 • zarejestrowanie działalności lub spółki w odpowiednim rejestrze (CEIDG, rejestr stowarzyszeń i fundacji, rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym);
 • dokonanie zmian w w/w rejestrach w związku ze zmianami osobowymi, finansowymi, wykreślenie działalności, likwidacja spółki;
 • wynegocjowanie i sporządzenie lub podpisanie umów ze sprzedawcami, wynajmującymi, producentami, wykonawcami, klientami;
 • ochrona praw aurtorskich osobistych i majątkowych;
 • sprzedaż dzieł (produktów) wraz z  przeniesieniem praw autorskich majątkowych;
 • zakup czyichś dzieł lub produktów w celu ich odsprzedaży z przeniesiem praw autorskich majatkowych;
 • zawarcie umowy o współpracy z kontrahentami, np. wytwórcami których produkty chcemy oferować w swoim sklepie lub producentem, który ma wytwarzać produkty dla naszej własnej marki
 • zastrzeżenie marki (logo), czyli znaku towarowego firmy w Urzędzie Patentowym;
 • bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności, spory sądowe z kontrahentami;
 • reprezentacja w procesie cywilnym i karnym;
 • egzekwowanie należności.

SPRAWY KARNE I KARNOSKARBOWE

Jako adwokat specjalizuję się w trudnych procesach karnych i karnoskarbowych. Przepisy karne przewidujące odpowiedzialność karną zawarte są nie tylko w kodeksie karnym, ale praktycznie w każdej ustawie dotyczącej każdej dziedziny życia (m.in. w ustawie o prawach autorskich i pokrewnych, ustawie – Prawo budowlane, Kodeksie spółek handlowych i in.). Z pomocy adwokata skorzystać może podejrzany w toku postępowania przygotowawczego, oskarżony przed sądem, ale również świadek, jeżeli jego interesy mogą zostać zagrożone lub naruszone w toku postępowania przygotowawczego. Wielokrotnie zdarza się bowiem, że prokurator lub Policja przed postawieniem zarzutów danej osobie, przesłuchują ją w charakterze świadka Już wówczas należy zastanowić się nad możliwością skorzystania z pomocy prawnej adwokata. Postępowanie karne toczy się najpierw przed organami postępowania przygotowawczego tj. prokuratorem, ewentualnie Policją. W tym czasie zasadne jest ustalenie linii obrony, omówienie z fachowym pełnomocnikiem swojej sytuacji procesowej, a także materiału dowodowego. Postępowanie na tym etapie może zakończyć się umorzeniem lub sporządzeniem aktu oskarżenia. W sytuacji skorzystania z pomocy adwokata na etapie sporządzenia aktu oskarżenia, istotną czynnością procesową jest sporządzenie odpowiedzi na akt oskarżenia. W dalszej kolejności odbywają się rozprawy, na których obecność adwokata jest nieodzowna.

Obrońcą może być jedynie adwokat lub radca prawny.

Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne (art. 83 k.p.k.). 

Oznacza to tyle, że w wypadku zatrzymania lub aresztowania podejrzanego/oskarżonego czynność ustanowienia obrońcy może zostać w jego imieniu dokonana na przykład przez członka rodziny. Czynność ta następnie jest potwierdzana na piśmie przez oskarżonego.

Obrońca jest przedstawicielem procesowym oskarżonego, działa w procesie wyłącznie w interesie oskarżonego i na jego rachunek.

Oferuję swoje bogate doświadczenie i obronę w sprawach karnych dotyczących m.in.:

 • oszustw i kradzieży
 • zabójstw i nieumyślnego spowodowania śmierci
 • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
 • spraw podatkowych
 • praw autorskich i własności intelektualnej,
 • spraw medycznych,
 • spraw karnych z zakresu spółek handlowych (odpowiedzialności pełnomocników i członków zarządu),
 • posiadania i obrotu nielegalnymi substancjami, w tym lekami i narkotykami,
 • przemytu wyrobów akcyzowych,
 • spraw karnych z zakresu dotacji i zamówień publicznych.

 

Kancelaria świadczy także pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwami m.in w sprawach o oszustwa, alimenty, pobicie, gwałt, wypadki komunikacyjne, naruszenie praw autorskich lub własności intelektualnej. Adwokat pełni role pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela subsydiarnego) i uczestniczy z nim w rozprawach toku postępowania sądowego. Pomoc adwokata jest konieczna w wypadku niezasadnego umorzenia postępowania karnego przez prokuratora. Po dwukrotnym umorzeniu postępowania, osoba pokrzywdzona ma prawo wnieść w odpowiednim terminie tzw. subsydiarny akt oskarżenia, który sporządzić i podpisać może wyłącznie adwokat lub radca prawny. W sytuacji wyrządzenia szkody przestępstwem, adwokat pomaga osobie pokrzywdzonej ocenić powstanie i wysokość szkody oraz zawnioskować o jej naprawienie w toku postępowania karnego bądź sporządzić w tym celu pozew cywilny (adhezyjny) w toku postępowania karnego.

kontakt

Kancelaria adwokacka
siedziba w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 494/4a
80-309 Gdańsk

Kancelaria Adwokacka
filia w Świnoujściu

72-600 Świnoujście

W filii w Świnoujściu terminy spotkań ustalane są indywidualnie z klientami. Jeżeli sprawa nie wymaga niezwłocznego osobistego spotkania, sprawa omawiana jest wstępnie telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość. W takiej sytuacji, zasadne jest przesłanie na adres e-mail Kancelarii wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawie w formie pdf, skan lub fotokopia.

CO W PRAWIE PISZCZY

W tym miejscu pragnę przedstawić i naświetlić Ci aktualny stan prawny lub zmiany w prawie, które mogą być dla Ciebie istotne. Postaram się robić to w sposób przystępny i jasny.  W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam zaś do kontaktu pod adresem e-mail : kancelaria@askancelaria.eu.