OCHRONA WIZERUNKU MARKI

Katalog dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych jest otwarty i opiera się częściowo na  art. 23 kodeksu cywilnego. Andrzej Kidyba trafnie wskazuje, że takimi dobrami będą w szczególności: dobre imię, nazwa, firma, tajemnica korespondencji, nietykalność pomieszczeń i tajemnicy prawnej przedsiębiorstwa

Ponadto niewątpliwie ochronie prawnej podlegają:

1) tajemnica przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania poufności;

2) prawo do klienteli, rozumiane jako prawo do normalnych relacji z grupą podmiotów, która w wyniku działań osoby prawnej stała się punktem odniesienia do jej aktywności; 

3) prawo do niezakłóconego czerpania zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. (Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz; WKP 2019 – komentarz, stan prawny: 30 lipca 2019r.).

Do dóbr osobistych z pewnością można zaliczyć także WIZERUNEK MARKI.  

Podstawową i pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to ZABEZPIECZENIE wizerunku marki wszystkimi dostępnymi sposobami przewidzianymi w przepisach prawa. A mianowicie:

  •  każdy z elementów wizerunku marki, który podlega wpisowi do rejestru działalności gospodarczej (nazwa, logo) powinien się tam znaleźć. Dlatego właśnie warto ujednolicić nazwę firmy, marki, logo, adres domeny internetowej,
  • warto zarejestrować nazwę/logo jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym,
  • w korespondencji e-mailowej oraz na stronie internetowej warto umieścić  informację o tym, że prawa do marki są zastrzeżone, nasza firma jest właścicielem całej identyfikacji wizualnej, w tym logo, zdjęć, strony internetowej, projektów opakowań, a wszelkie naruszenia tych praw będą skutkowały podjęciem stosownym kroków prawnych.  

Wszelkie tego typu działania prewencyjne mogą nas uchronić od niepotrzebnych sporów z innymi osobami, które mogą okazać się czasochłonne, drogie i wpłynąć na dalszy rozwój marki. 

Co w przypadku naruszenia wizerunku marki?

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym (art. 24 kodeksu cywilnego).

Jeżeli zatem zauważysz, że ktoś bezprawnie używa elementów wizerunku Twojej firmy (nazwy, logo, projektów opakowań) lub wykorzystuje je w celu oczernienia Twojej marki, publikując nieprawdziwe lub krzywdzące informacje, możesz i powinieneś zareagować. 

W takiej sytuacji powinieneś zacząć od:

  • utrwalenia faktu naruszenia wizerunku marki (poprzez skopiowanie treści lub obrazów zawierających takie naruszenie);
  • skierowania wezwania do natychmiastowego usunięcia naruszeń w formie wiadomości w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila (w przypadku używania naszej nazwy lub oznaczania innych produktów naszym logo, należy wybrać bardziej oficjalną drogę i przesłać dodatkowo pisemne wezwanie listem poleconym na adres takiej firmy lub osoby, jeżeli jest nam znany);
  • w przypadku braku reakcji, w zależności od skali naruszenia, pilnie skontaktować się z profesjonalistą (adwokatem, radcą prawnym) w celu uzyskania porady jakie kroki prawne można podjąć dodatkowo w TEJ konkretnej sytuacji;
  • skierować pozew do sądu o zaprzestanie naruszania naszych dóbr osobistych i odszkodowanie. 

Fragment pochodzi z eBooka „Jak założyć firmę kosmetyczną” (autor: Aleksandra Sompolińska). W sprzedaży od lipca 2020r. 

Podziel się...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email